Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Bevezető

Az Önök adatainak védelme, ill. biztonsága kiemelten fontos számunkra, függetlenül attól, hogy Ön ügyfele, vagy csak látogatója weblapunknak, ill. telephelyünknek. Ezért elköteleztük magunkat a vonatkozó hazai, ill. európai uniós jogszabályok szigorú betartására, ill. a 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) maradéktalan megfelelősségére.

 1. Alapfogalmak

Adatkezelő: Vafém Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 23., adószám: 10407776204)

Adatkezelő – weblap tartalom szolgáltatója Vafém Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 23., adószám: 10407776-2-04)

Adatfeldolgozó – weblap tárhely szolgáltatója Vafém Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 23., adószám: 10407776-2-04)

Adatokhoz hozzáférők köre: az adatkezelő erre külön feljogosított munkatársai

Adatkezelés célja: külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint üzleti, információs célú kapcsolattartás

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a tájékoztatást kérő által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmező által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a kérelmezőt.

Zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg a kérelmező által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben az, aki úgy gondolja, hogy az adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban a kérelmező által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait a Hatóság ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 1. Anonim használat

Önnek lehetősége van a Vafém Kft. internetes oldalán névtelenül böngészni. Amíg Ön önként a személyes adatait nem osztja meg, addig nem gyűjtünk, ill. nem tárolunk semmiféle személyhez köthető adatot. Anonim statisztikai adatokat kizárólag webforgalom-elemzési, ill. weblap-szerkesztési, fejlesztési, optimalizálási céllal gyűjtünk.

 1. Internet sütik (cookies)

A Vafém Kft. saját internetes megjelenéseinek használata során sütiket (cookies) alkalmazunk. Sütik esetén kisméretű adatfájlokat használunk, melyek az Ön merevlemezén kerülnek tárolásra, az Ön böngésző programja által lementve. A sütik semmilyen szoftveralkalmazást, ill. vírushordozást nem jelentenek. Csak azt a célt szolgálják, hogy az internet használatot felhasználó-alkalmazkodóvá, ill. hatékonyabbá tegyék. A sütiken keresztül semmiféle név, cím, e-mail fiók, vagy IP cím nem kerül részünkre továbbításra. Esetlegesen a weblapon megjelenő, ill. hirdető harmadik fél is használja részben ezeket a sütiket, de kizárólag engedélyezett keretek között, ill. csupán anonim statisztikai céllal. A sütiken keresztül kinyert adatokból Önre, mint felhasználó, semmilyen következtetést nem teszünk. Hirdetési, ill. egyéb marketing célból az Ön adatait külső harmadik félnek nem adjuk tovább.

Amennyiben Ön a sütik alkalmazását meg kívánja előzni, fennáll a lehetőség a böngésző programján keresztül sütik megjelenését, ill., mentését letiltani. Ön a sütik alkalmazását bármikor engedélyezheti, ill. elutasíthatja.

 1. Weblap-forgalmi elemzések

Statisztikai célokból a Vafém Kft. weblapokon adatelemező alkalmazásokat használunk. Ezáltal azonban semmilyen személyhez köthető adatot nem nyerünk. A következő alkalmazásról van szó:

Google-Analytics

A Vafém Kft. weblapok a Google-Analytics (Google Inc.) alkalmazást használják. A sütik által kinyert felhasználási információkat (beleértve IP címet) a Google szerverei gyűjtik, ill. tárolják. Google adatelemzései során weblap-aktivitási statisztikákat készít, melyet megküld weblap üzemeltető részére. Ezen sütik használata is letiltható böngészője beállításával, vagy telepítse Google adatvédelmi alkalmazását:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

További információkat talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

 1. Regisztrációköteles szolgáltatások, Hozzájárulás

Bizonyos, a Vafém Kft. weblapokon kínált saját szolgáltatások egy felhasználói előregisztrációt igényelnek. Ilyen típusú, regisztráció-köteles szolgáltatások: hírlevél, emlékeztető, nyereményjáték, szavazás, előfizetések, stb. A regisztrációs folyamat során, A Vafém Kft. további személyhez köthető adatokat kérhet be, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok/információk rendelkezésre állhassanak. A kért adatokat csak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan használjuk fel. A regisztrációs kérdőív megküldésével felhasználó egyúttal hozzájárul adatai ezen körű használatához, ill. külön nyilatkozatával kérheti regisztrált adatai törlését, ill. szolgáltatás leállítását.

 1. Egyéb weblaphivatkozások, link átirányítások

A Vafém Kft. weblap esetlegesen más, külső – nem Vafém Kft. weblap-csoporton belüli – weblapra átirányíthat. Amennyiben ezeket a linkeket elfogadja, a Vafém Kft-nek nincs befolyása az ott történő adatkezelésre. Az ezen weblapokon történő adatgyűjtéssel, ill. adattárolással kapcsolatos felelősséget a Vafém ft. nem vállal. (Pl.: Vimeo, Youtube, stb.)

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. / Telefon: +36 (1)391-1400 / URL: http://naih.hu

Kelt: Békéscsaba, 2022. január 3.

Copyright © 2022 | vafemkft.hu | Minden jog fenntartva

Honlap: Mona design

Scroll to Top